• Voľné miesta na našej škole

  • Aktuálne voľné pracovné miesta:    

   Zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste

   V zmysle § 84 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z., o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola Gelnica, Lutherovo nám. 1, 056 01 Gelnica

   Druh pracovného pomeru: čiastočný úväzok

   Nástup do zamestnania: 09/2023

   Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ

   Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ hudobného odboru ZUŠ - špecializácia:

   • hra na klavíri, korepetícia                    Počet miest: 1
   • hra na husle                                            Počet miest: 1
   • hra na gitare                                           Počet miest: 1
   • hra na dychové nástroje                       Počet miest: 1

   Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ literárno-dramatického odboru ZUŠ                 

   Počet miest: 1

   Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ tanečného odboru ZUŠ          

   Počet miest: 1

   Kvalifikačné predpoklady: minimálne vyššie odborné vzdelanie príslušného študijného odboru podľa § 11, ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Mzdové podmienky: v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške  v závislosti od platovej triedy, odpracovaných rokov a úväzku.

   Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte do 15. 8. 2023 elektronicky na zusgelnica@zusgelnica.sk

   Škola bude kontaktovať iba uchádzačov, ktorí budú spĺňať zákonom stanovené podmienky na prijatie na pracovné miesto. Škola si vyhradzuje právo pozvať na ústny pohovor uchádzačov spĺňajúcich podmienky podľa vlastného výberu.

   Informácie ohľadom pracovného miesta: tel.: 0911 225 468, zusgelnica@zusgelnica.sk

   V Gelnici 18. 7. 2023                                                                                

                                                                                                                                        Mgr. Lukáš Mackovjak

                                                                                                                                        riaditeľ ZUŠ Gelnica

  • zatiaľ žiadne údaje