• Kto sme

  •        Sme umelecká škola v meste Gelnica, ktorá bola zriadená zriaďovacou listinou dňom 1. 4. 2002 ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Základná umelecká škola v Gelnici je plne organizovaná škola s umeleckým zameraním, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch ako – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno – dramatický. Od roku 2014 je činnosť tanečného odboru pozastavená. Od školského roku 2017/2018 sa otvoril nový odbor – Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

       Základná umelecká škola poskytuje širokej vrstve detí, mládeži i dospelým základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého smeru na stredných školách a konzervatóriách, pripravuje na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

          Hlavným zámerom vzdelávania na ZUŠ v Gelnici je vychovať všestranne harmonickú, umelecky cítiacu a mysliacu osobnosť, vyspelého konzumenta umenia, ktorý bude ďalej šíriť umenie a odovzdávať ho ďalším generáciám, osobnosť, ktorá na podnety spoločnosti dokáže reagovať a ponúknuť jej svoj pohľad a jedinečnosť. Umenie kladne prispieva k rozvoju celkovej osobnosti a k formovaniu charakterových vlastností detí a mládeže, čo je taktiež jedným zo zámerov ZUŠ.

         Hlavnou myšlienkou ZUŠ, ktorou sa aj riadi, je výchova umením, k umeniu a pre umenie.

        Cieľom je vychovať deti s dôrazom na rešpektovanie multikulturality regiónu, mať úctu ku kultúrnym tradíciám a k ich histórii, vychovať aktívneho a tvorivého človeka, akceptujúceho odlišnosti. Ďalšími cieľmi ZUŠ sú – skvalitňovať vyučovací proces, zveľaďovať materiálno-technické vybavenie školy, estetizácia prostredia podporujúca tvorivosť detí a mládeže, zvýšiť úspešnosť absolventov a ich uplatnenie v kultúrnom živote,  vytvárať priateľskú atmosféru, zabezpečovať plnekvalifikovanosti pedagogického zboru, posilňovať postavenie učiteľov, skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi, Radou školy, Občianskym združením Vivo, partnerskými školami, školami v zahraničí, verejnosťou a ďalšími inštitúciami v meste i mimo neho.

   A prečo si my ZUŠka myslíme, že človek potrebuje umenie?   

      Umenie plní funkciu kultivácie – humánnosti a vplyv prostriedkov masovej komunikácie, reklamy je v súčasnosti veľmi zradný. A tak snahou pedagógov ZUŠ je vychovávať žiakov tak, aby nepodľahli pasívnemu preberaniu schém a prijatiu gýča do svojho života. Výchova umením má pozitívny dopad pri budovaní správneho hodnotového systému, podloženého morálnym cítením a vedie dieťa k vyšším duchovným hodnotám a empatickému správaniu sa v živote. 

   Aké to má benefity pre vaše dieťa?

   • umenie im umožňuje skúmať svoje pocity, vytvára bezpečné miesto pre ich emócie
   • cvičí jemnú motoriku (pri činnostiach ako uchopenie štetca, kreslení bodiek a línií, miešanie farieb, strihanie nožnicami, stláčanie fľaše od lepidla, hnetenie a valcovanie plastelíny, hliny, trhanie papiera, čmáranie ktoré sa učia ovládať a ktoré vedie k písaniu, a pod.), ale aj pri ovládaní hudobného nástroja wink
   • jazykový rozvoj 
   • podporuje vývoj mozgu - rozvoj pamäte a logického myslenia
   • podporuje a rozvíja kreativitu
   • rozvíja schopnosť riešiť problémy

      

        Každý odbor má svoje vlastné zameranie a špecifiká podmieňujúce výchovno – vyučovací proces. Vzdelávanie v odboroch ZUŠ a vyučovanie jednotlivých predmetov je podmienené možnosťami školy z hľadiska personálneho zabezpečenia a kvalifikovanosti pedagógov. Vzdelávanie na ZUŠ je záujmová umelecká činnosť, ktorá prebieha v dennej forme, prevažne v popoludňajších hodinách. Výučba sa uskutočňuje v skupinovej a individuálnej forme.