• Kritéria prijatia do ZUŠ

  •          Hudobný odbor

    

    - základné intonačné a rytmické schopnosti :

      * hudobný sluch – zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať

         výšku tónu

      * spev ľudovej alebo umelej piesne

      * rytmické cítenie – zopakovanie vytlieskaného rytmu

    - pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

    

           Výtvarný odbor

    

    - kresba zadanej témy :

      * kresba ovocia

      * kresba rozprávkovej postavy

      * rozpoznávanie základných farieb

    - predloženie jednej vlastnej práce dieťaťa

    

           Literárno - dramatický odbor

    

    - prednes pripravenej poézie alebo prózy

    - slovný prejav

    - improvizácia na zadanú tému  (pohybová etuda)

       

            Odbor audiovizálnej a multimediálnej tvorby

    

    - základné teoretické poznatky o prostriedkoch audiovizuálnej a multimediálnej

      tvorby

      * kamera, fotoaparát, počítač, mikrofón