• Gelnický kľúč

   • Gelnický kľúč je celoštátny festival komornej hudby s medzinárodnou účasťou neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

    Svojou existenciou prispieva k propagácii základných  umeleckých škôl a širokej verejnosti približuje ich umeleckú činnosť zameranú na komornú a orchestrálnu hru detí a mládeže.  

    Festival vznikol v roku 2004 a odvtedy má za sebou  úspešné a  pestré ročníky, na ktorých sa predstavilo množstvo hudobných telies a orchestrov z rôznych ZUŠ na Slovensku.

    Súčasťou festivalu je TVORIVÁ DIELŇA neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies inštrumentálnej hudby, rôzneho nástrojového obsadenia.

   • Výtvarná Gelnica

   • Výtvarná Gelnica je výtvarná súťaž žiakov okresu Gelnica - žiakov Základnej umeleckej školy, žiakov Základnej školy, Špeciálnej školy a detí z Materských škôl. Záštitu nad touto súťažnou výstavou má primátor mesta. Autorkou projektu je bývalá riaditeľka ZUŠ, výtvarníčka a pedagogička Mgr. Jarmila Balážová, od roku 2009 prevzala celú organizáciu súťaže Mgr. Marcela Vilhanová – výtvarníčka a pedagogička.

    Zámerom súťaže „Výtvarná Gelnica“ je zveľaďovať výtvarné umenie, rozvíjať cit pre estetiku, viesť deti k láske k ľuďom, k histórii mesta, jeho okoliu, k prírode. Po výtvarnej stránke, je hlavným cieľom rozvoj pozorovacieho talentu, rozvoj citu pre prácu s farbou a inými materiálmi. Každý rok je daná nová téma súťaže a forma práce – buď individuálna alebo skupinová práca. V propozíciách sú určené aj použité techniky výtvarných prác, ako maľba, kresba, grafika, koláž, práca v materiály, či počítačová grafika. Víťazné práce hodnotí odborná porota, ktorá vyhlási výsledky a ocení víťazov na slávnostnej vernisáži.

 • Naše ďalšie projekty

   • Rodinný koncert
   • Hlavnou myšlienkou je dať príležitosť, aby rodina spolu trávila viac času, aby si uvedomovali potrebu spoločných chvíľ a pomocou umenia spájať členov rodín i rodín navzájom.

   • Folklórne popoludnie
   • Folklórne popoludnie je podujatie školy, ktorého zámerom je pestovať u detí a mládeže pozitívny vzťah k tradíciám, k folklóru, k spevu i tancu. Na podujatí sa predstavia rôzne detské folklórne súbory z Gelnice a jeho okolia.

   • Gelnická dúha
   • Noc v ZUŠ
   • Noc v ZUŠ je pre deti TOP mimoškolská akcia, kde zažijú noc plnú nových zážitkov, strašidelných situácií, spoločných hier a súťaží...