• Rada školy a jej členovia

  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

   Rada školy :

   a ) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy

   b ) navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy, pričom takýto návrh musí byť náležite zdôvodnený a schválený aspoň 75%-ným súhlasom z celkového počtu členov rady školy

   c ) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v zákone NR SR č. 596 /2003 Zb. a to najmä :

   • k návrhu na počty prijímaných žiakov a ku kritériám podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní
   • k Školskému vzdelávaciemu programu
   • k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch
   • k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
   • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
   • k návrhu rozpočtu
   • k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy

   Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

   Rada školy pri ZUŠ Gelnica pozostáva zo 7 členov:

   predseda:           Soňa Vrabcová (zástupca pedagogických zamestnancov školy)

   podpredseda:   Mgr. Marcela Fedorová (zástupca rodičov)

   členovia:            Denisa Kosecová (zástupca rodičov)
   Martina Jovanová (delegovaný zástupca za zriaďovateľa)
   Mgr. Michal Rothmajer (delegovaný zástupca za zriaďovateľa)
   Ing. Igor Cziel (delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní v ZUŠ)
   Alena Nemčíková (zástupca za nepedagogických zamestnancov)