• Výška školného

   • Výška školného v školskom roku 2023/2024:  

    Druh štúdia/odbor

     mesačne

     sept.- dec.

    jan. - jún

     ročný príspevok

    Prípravné štúdium

    3 €

    12 €

    18 €

    30 €

    Žiaci, študenti a dospelí do 25 r.

     

     

     

     

    Individuálny - HO

    6 €

    24 €

    36 €

    60 €

    Skupinový - VO, LDO, TO, OAMT

    5 €

    20 €

    30 €

    50 €

    Individuálny + skupinový [1]

    6 €

    24 €

    36 €

    60 €

    Ďalší skupinový k skupinov.

    7 €

    28 €

    42 €

    70 €

    Ďalší nástroj (obligát)

    7 €

    28 €

    42 €

    70 €

    Štúdium pre dospelých nad 25 r.

     

     

     

     

    Individuálny - HO

    30 €

    120 €

    180 €

    300 €

    Skupinový - VO, LDO, TO, OAMT

    25 €

    100 €

    150 €

    250 €

     

    [1] Žiak prihlásený na individuálny aj skupinový odbor platí poplatok len za individuálny odbor. Za skupinový odbor poplatok neplatí.

     

    Platba pre úhradu školného prebieha týmito spôsobmi:

    • bezhotovostne – elektronickým bankovníctvom (internet banking) na účet školy
    • bezhotovostne - šekom na účet školy
     SK98 5600 0000 0027 8531 2002,
     Variabilný symbol: rodné číslo žiaka
     Správa pre príjemcu: meno žiaka a odbor

    Vnútorný predpis o školnom: VNUTORNY_PREDPIS_SKOLNE_ZUS_22.pdf

    Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na činnosť školy: VZN č. 106/2021